Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Znaczenie inwestycji

Planowane przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych.

Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazała katastrofa energetyczna z 2008 r.

Z powodu obfitych opadów śniegu, w kwietniu 2008 r. awarii uległy: główna linia energetyczna 220 kV Morzyczyn - Police, zasilająca Szczecin od wschodu; główna linia energetyczna 220 kV Krajnik - Glinki, zasilająca Szczecin od południa, trzy linie energetyczne 110 kV; wiele linii energetycznych średniego i niskiego napięcia zasilających w prąd dzielnice miasta. Awarie te spowodowały przerwę w pracy elektrociepłowni Szczecin oraz Pomorzany, brak prądu w lewobrzeżnej części Szczecina oraz miejscowościach na obszarze powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, gryfickiego, łobeskiego, polickiego (w tym Z.Ch. „Police”), a także miasta Świnoujście. Unieruchomiona została linia kolejowa Szczecin - Świnoujście (z powodu uszkodzenia trakcji elektrycznej) oraz Szczecin - Stargard Szczeciński (brak zasilania ). Nie funkcjonowała komunikacja tramwajowa w Szczecinie ani system zaopatrzenia w energię cieplną, występowały utrudnienia w funkcjonowaniu przepompowni ścieków, nieczynne były niektóre centra handlowe, banki oraz bankomaty, przerwano praca w zakładach produkcyjnych, w tym m.in. w: Stoczni Szczecińskiej „Nowa”, Stoczni Remontowej „Gryfia”, Porcie Morskim Szczecin - Świnoujście, i w 2 dużych zakładach przetwórstwa mięsnego, ograniczono działalność szkół i przedszkoli.

W dniu 21 stycznia 2014 r. przedstawiciele PSE, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, podpisali List intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Przedmiotem Listu Intencyjnego było określenie podstawowych zasad współpracy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicielami powiatów i gmin a PSE, w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną. Mając na względzie znaczenie inwestycji sieciowych dla dalszego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, sygnatariusze Listu zadeklarowali wsparcie procesu budowy i rozbudowy elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych w regionie.

Zmodernizowana i nowa infrastruktura elektroenergetyczna, to nie tylko bezpieczeństwo zasilania, czy szansa na rozwój regionu poprzez pozyskanie nowych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy, ale także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych. Gminy, przez które przebiegać będzie inwestycja, mogą liczyć na stałe wpływy z tytułu podatku płaconego od nieruchomości przez właściciela sieci elektroenergetycznej, tj. PSE.

Zakończenie budowy linii 220 kV Pomorzany - Krajnik Glinki planuje się na rok 2017.

Krajowy System Elektroenergetyczny

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napieć

Plan całej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć możecie Państwo pobrać z działu „Materiały informacyjne”.

Wytworzonej w elektrowni energii elektrycznej nie można magazynować. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w każdym momencie dostarczyć odpowiednią ilość energii do właściwych odbiorców. W pracy systemu konieczne jest jednoczesne przesyłanie energii na znaczne odległości z zachowaniem zdolności do zmiany kierunków i ilości przesyłanej energii. Aby zapewnić takie funkcjonowanie systemu, niezbędne jest utrzymywanie i rozwój sieci najwyższych napięć, dzięki którym można przesłać największą ilość energii w najkrótszym czasie oraz zminimalizować straty energii w trakcie jej przesyłu.

Dostarczenie energii elektrycznej do gospodarstw domowych jest możliwe dzięki właściwemu funkcjonowaniu rozległego systemu przesyłu energii, czyli systemu stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. W skrócie cały proces od momentu wytworzenia do dostarczenia energii odbiorcy wygląda następująco:

 • elektrownie produkują energię, po czym w stacjach SN/NN podwyższa się jej napięcie w celu przesłania na duże odległości;
 • liniami najwyższych napięć (NN) przesyła się energię do lokalnych stacji NN/WN, gdzie napięcie zmniejszane jest do 110 kV;
 • liniami wysokich napięć (WN) przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN;
 • liniami średnich napięć (SN) energia przesyłana jest do typowych transformatorów słupowych SN/nn;
 • liniami niskiego napięcia (nn) energia przesyłana jest do końcowych odbiorców (gospodarstw domowych).

Wyjaśnienie skrótów:
SN/NN - średnie napięcie / najwyższe napięcie
NN - najwyższe napięcie (w Polsce są to linie o napięciu 220 i 400 kV)
NN/WN - najwyższe napięcie / wysokie napięcie
WN - wysokie napięcie (w Polsce są to linie o napięciu 110 kV)
SN - średnie napięcie (w Polsce są to linie o napięciach 10, 15, 20 lub 30 kV)
Nn - najniższe napięcie (w Polsce są to linie 400 i 230 V)

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

System przesyłowy w Polsce

PSE realizują zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 31 grudnia 2020 r.):

 • 281 linii o łącznej długości 15 316 km, w tym:
  • 111 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 7 822 km,
  • 169 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 380 km,
  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km (nie jest wykorzystywana),
 • 109 stacji najwyższych napięć (NN),
 • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik - Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV, to kolejny krok w stronę modernizacji sieci przesyłowej.