Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

O inwestycji

Budowa linii 220 kV Pomorzany - Krajnik Glinki stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

Realizowane zadanie jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Główne elementy planowanej inwestycji:

 • nowa, dwutorowa linia elektroenergetyczna 2 x 220 kV o długości prawie 6 km, łącząca stację Pomorzany z linią Krajnik – Glinki;
 • budowa nowej, napowietrznej rozdzielni 220 kV w technologii GIS* w SE Pomorzany;
 • budowa traktu światłowodowego relacji Krajnik - Pomorzany oraz Glinki - Pomorzany;
 • uruchomienie autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA.

*Rozdzielnice (GIS) izolowane gazem SF6 to kompaktowe, niezawodne i ekonomiczne rozwiązania stosowane w szczególnych warunkach - na terenach o dużej gęstości zaludnienia, w miejscach o wyjątkowych walorach architektonicznych oraz środowiskowych. Stosowana technologia pozwala ograniczyć powierzchnię zabudowy oraz oddziaływanie na środowisko poprzez instalację kompaktowego urządzenia wewnątrz budynku.

Po wybudowaniu, linia elektroenergetyczna 220 kV Pomorzany - Krajnik Glinki, stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Wybór trasy linii

Po podpisaniu umowy na realizację inwestycji, Wykonawca przystąpił do prac związanych z ustaleniem optymalnego przebiegu trasy linii, przede wszystkim biorąc pod uwagę istniejące i planowane obszary zabudowy mieszkaniowej i tereny cenne przyrodniczo. Zgodnie z założeniami przyjętymi po wstępnych konsultacjach z przedstawicielami samorządów lokalnych, trasa linii przebiegać będzie przez obszary należące do:

 • województwa zachodniopomorskiego;
 • powiatu polickiego;
 • dwóch gmin: Kołbaskowo, Szczecin.

Łączna długość linii wyniesie ok. 6 km, przy czym długość odcinka kablowego, którego budowę przewiduje się na terenie stacji Pomorzany - wyniesie ok. 0,25 km.

Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej Proponowany przebieg planowanej trasy linii elektroenergetycznej

Ostateczny przebieg trasy linii może różnić się od zakładanego m.in. w wyniku uwzględnienia analizy wielokryterialnej wariantów, przeprowadzanej w trakcie oceny oddziaływania na środowisko i wprowadzenia korekt trasy wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych, planistycznych lub technicznych.

Rozwiązania konstrukcyjne

Przy budowie projektowanej linii będą zastosowane:

 • kratowe konstrukcje słupów dwutorowych o rozwiązaniach typowych, leśnych i nadleśnych lub pełnościenne przystosowane do montażu wysokościowego;
 • średnia rozpiętość przęseł (odległość między słupami) - ok. 450 m, może skracać się lub wydłużać w zależności od rodzaju słupów i profilu terenu;
 • przewody fazowe stalowo- aluminiowe (AFL-8: 525 mm2);
 • przewody odgromowe (uziemiające) typu OPGW z 24 włóknami światłowodowymi każdy;
 • fundamenty - prefabrykowane, terenowe, zaprojektowane dla ustalonych obciążeń (tzn. typu słupa) i warunków gruntowych potwierdzonych badaniami (odwierty);
 • szerokość pasa technologicznego linii - 50 m (po 25 m od osi linii).

Sylwetki słupów

Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii