Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Miasto Szczecin wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W dniach od 14 lipca do 3 sierpnia 2017 r. wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie, obejmujący obszar położony w dzielnicy Zachód, w granicach administracyjnych osiedla Pomorzany z granicami o następującym przebiegu: od północy - tereny kolejowe, od wschodu - rzeka Bukowa, obszar zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Bluszczowej i tereny kolejowe, od południa - granica administracyjna Gminy Miasta Szczecin i Gminy Kołbaskowo, wzdłuż ul. Floriana Krygiera, rondo im H. Hakena, od zachodu - ul. Południowa, rondo im. H. Hakena, zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie. Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 206, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Przedmiotem planu jest obszar, w granicach którego realizowana będzie budowa fragmentu linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia NWN od stacji elektroenergetycznej Pomorzany do nacięcia linii NWN relacji Krajnik - Glinki, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej, tereny zieleni i ogrodów działkowych, system infrastruktury technicznej i układ komunikacyjny.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, w sali P04, ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.